CSRD

CSRDYRITYSTEN KESTÄVYYSRAPORTOINTI- DIREKTIIVI

Verifiointi-, ja vaatimustenmukaisuuspalvelumme tukevat kestävyystoimenpiteidesi läpinäkyvyyttä.

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on uusi EU-lainsäädäntö, joka edellyttää ensisijaisesti kaikkien suurten yritysten julkaisevan säännöllisesti raportteja ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimistaan.

Uusi lakimuutos auttaa sijoittajia, kuluttajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä sekä kannustaa yrityksiä vastuullisemman liiketoimintamallin rakentamiseen.

Ratkaisevaa onkin, että direktiivi varmistaa kestävyysraportoinnin ja siten myös kestävämmän liiketoiminnan tulevan olennaiseksi osaksi erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten arkea. CSRD myös määrittelee ensimmäisen kerran yhteisen lakisääteisen raportoinnin viitekehyksen yritysten ei-taloudellisille tiedoille.

Direktiivi koskee ensisijaisesti kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat tähän mennessä raportoineet NFRD:n mukaisesti, laajentuen sen jälkeen vuosi vuodelta myös pienempiin yrityksiin. Näiden suurten yritysten tulee raportoida vuoden 2024 toiminnasta ja julkaista kestävyysraportti vuonna 2025.

Raportointivelvollisiksi tulevat tämän jälkeen yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä;

 • Nettoliikevaihto 40 miljoonaa euroa
 • Tase 20 miljoonaa euroa
 • Henkilöstömäärä yli 250

Suomessa tämä tarkoittaa noin 600-800 yritystä, joiden raportointivelvollisuus alkaa vuoden 2025 toiminnan raportoinnista ja vuonna 2026 julkaistavasta ensimmäisestä raportista.

CSRD

CSRD:n mukaista raportointia ohjaavat Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standardit auttavat yrityksiä mittaamaan ja hallitsemaan altistumistaan ​​ympäristöön, sosiaaliseen ja hallintoon (ESG) liittyville riskeille, sekä kehittymään paremmiksi yrityskansalaisiksi mittaamalla, paljastamalla ja hallitsemalla luomiaan kestävän kehityksen vaikutuksia. Ne kattavat seuraavat osa-alueet:

 • Ympäristö – esimerkiksi ilmastonmuutos, saastuminen, vesi- ja meriresurssit, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, kiertotalous.
 • Sosiaalinen – esimerkiksi työntekijöiden monimuotoisuus ja osallisuus, ihmisoikeudet, työolot, terveys ja turvallisuus, työsuhteet, palkkaerot, oikeudet, arvoketjun työntekijät, vaikutusalaan kuuluvat yhteisöt, kuluttajat sekä loppukäyttäjät.
 • Hallinto - esimerkiksi käytännöt, riskienhallinta ja sisäinen valvonta, omistajuus ja rakenteellinen läpinäkyvyys, riippumattomuus ja valvonta, vastuulliset liiketoimintatavat, liiketoimintaetiikka, korruption torjunta ja johdon palkkauksen oikeudenmukaisuus.

Miten Bureau Veritas voi tukea yritystänne

Maailmanlaajuisesti toimivan kestävän kehityksen asiantuntijoista koostuvan tiimimme ansiosta tarjoamme ainutlaatuista ymmärrystä ja työkaluja yrityksellenne. Arvioimme kaikkia operatiivisia toimianne uusien kestävän kehityksen raportointistandardien mukaisesti.

Ensimmäiset kriteerit täyttävien yritysten on saatava prosessit kuntoon vuoden 2023 aikana ja toimitettava tilikauden 2024 EU:n CSR-direktiivin vaatimusten mukainen raportti viimeistään 1.1.2025.  Raportin tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot yrityksen kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta. Tämä on haastava prosessi raportoiville yrityksille, sillä tiedonkeruu ja raportin valmistelu vaativat aikaa ja yhteistyötä rahoitus-, toiminta-, henkilöstöhallinto- ja vastuullisuustiimien kesken.

Kehotamme siis yrityksiä toimimaan nyt. Tiimimme työskentelee yhteistyössä yrityksesi kanssa arvioimalla nykyistä tilannettanne ja tarpeitanne sekä tukemalla teitä vaatimusten noudattamisen saavuttamiseksi.

Tarjoamme Gap- eli kuilu-analyysin, jossa tarkastelemme olemassa olevia organisaatiokäytäntöjänne ja kestävyysmittareitainne suhteessa tunnettuihin CSRD-vaatimuksiin tunnistaaksemme mahdolliset puutteet olemassa olevissa prosesseissanne. Järjestämme myös avoimia kestävyysraportoinnin koulutuksia, joihin voit tutustua täällä.

Bureau Veritasilla on pitkä kokemus puolueettomista kestävän kehityksen palveluista, joiden avulla yrityksenne voi vastata yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin sekä lainsäädännöllisiin vaatimuksiin.

CSRD:N HYÖDYT

 • Valmistaudu noudattamaan uutta CSRD:tä – saavuta luottamusta ja uskottavuutta
 • Osoita kestävän kehityksen suorituskykyä sidosryhmille
 • Houkuttele pääomasijoituksia
 • Kerää olennaista tietoa vastuullisella ja eettisellä tavalla
 • Hallitse riskejä ja saavuta parempi suorituskyky pitkällä aikavälillä
 • Tunnista ongelmat tai puutteet päätöksentekijöiden tiedottamiseksi
 • Kaikki tämä globaalin kestävän kehityksen, QHSE:n ja CSR:n asiantuntijatiimimme tuella

LISÄTIEDOT

Anni Heikkinen
Sustainability Specialist
p. 010 830 8697
anni.heikkinen@bureauveritas.com